Skip to content Skip to footer

Έρευνα & Ανάπτυξη

Τεχνολογία, Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη είναι έννοιες άμεσα συμβατές με τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας μας. Αναζητώντας συνεχώς τα καινοτόμα προϊόντα και τις μεθόδους που θα βοηθήσουν τους συνεργάτες μας να πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα το τμήμα R&D της εταιρείας μας έχει συνάψει συνεργασίες με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Εργαστήρια, τα αντίστοιχα τμήματα R&D των προμηθευτών μας και άλλους φορείς όπου μέσα από την έρευνα, τον πειραματισμό σε συνθήκες κυπριακού αγρού και την αξιολόγηση, προκύπτουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ευρήματα

δραστηριοτητες ερευνας & αναπτυξης
Αξιολόγηση μιας σειράς εφαρμογών πριν τη συγκομιδή για την καταπολέμηση της φυσιολογικής διαταραχής της μωβ κηλίδας και τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών της μεσπιλιάς (CONCEPT/0618/0026)

Χρηματοδότης: Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Πρόσκληση: CONCEPT Pillar I. Smart Growth and Program: Proof of Concept for Technology / Knowhow Applications.

Εποπτεία Έργου

Ο κύριος στόχος της πρότασης ήταν να εφαρμοστεί για πρώτη φορά ένα πρωτόκολλο προ-συλλεκτικού ψεκασμού φυλλώματος εμπορικών αγροχημικών, που έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες καλλιέργειες φρούτων, στη γηγενή ποικιλία «Karantoki», για την αξιολόγηση της επίδρασής τους στη συχνότητα και την σοβαρότητα του ιώδους μεταχρωματισμού, καθώς επίσης και για πτυχές που σχετίζονται με τον όγκο παραγωγής και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Για να επιτευχθεί αυτό, εκμεταλλευτήκαμε πέντε εμπορικά διαθέσιμες ενώσεις, που ελέγχονται από τη νομοθεσία της ΕΕ. Στις ενώσεις αυτές δοκιμάσαμε την αποτελεσματικότητα των προϊόντων υπό συνθήκες κυπριακού αγρού, ώστε να ταιριάζουν στα κριτήρια και τις κλιματικές συνθήκες του τοπικού αγρότη. Για την επιτυχή εφαρμογή του, το PURELOQUAT έχει επικεντρωθεί σε τρεις πυλώνες:

  • Η αύξηση των όγκων παραγωγής και του βάρους του καρπού των καρπών «Η αύξηση των όγκων παραγωγής και του βάρους του καρπού των  «Karantoki».
  • Η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της μετασυλλεκτικής απόδοσης των καρπών «Karantoki».
  • Η μείωση της συχνότητας και της σοβαρότητας της φυσιολογικής διαταραχής των καρπών «Karantoki» από τη «μωβ κηλίδα».

Επιτρέποντας στον μικροκαλλιεργητή να υιοθετήσει νέες πρακτικές προσλαμβάνοντας έναν επιστημονικό εμπειρογνώμονα για να μειώσει τους κύριους περιοριστικούς παράγοντες για την καλλιέργεια, την εμπορία και τη μεταποίηση των καρπών μεσπιλιάς στην Κύπρο, το PURELOQUAT δημιούργησε ένα κατάλληλο περιβάλλον για την άνθηση της καλλιέργειας  μεσπιλιάς (εντατικοποίηση της γεωργίας), καθώς επίσης η καλλιέργεια  μεσπιλιάς να θεωρηθεί ως βιώσιμο αγροτικό προϊόν.

Υλοποίηση

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης της, η  Α & Ε Στυλιανού Τεχνοχημική Λτδ έχει επιτύχει την χρηματοδότηση της ερευνητικής της πρότασης “Αξιολόγηση προσυλλεκτικών μεταχειρίσεων για τη διαχείριση της φυσιολογικής διαταραχής του ιώδους μεταχρωματισμού και τη βελτίωση της ποιότητας καρπών μεσπιλιάς” με το ακρωνύμιο PURELOQUAT. Η πρόταση  υποβλήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος «Proof of Concept for Technological and Knowledge Applications» και υποστηρίχθηκε  από το Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας με ένταση χρηματοδότησης 70%, ενώ το  30% καλύφθηκε από τον προϋπολογισμό της εταιρείας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου, η Α & Ε Στυλιανού Τεχνοχημική Λτδ έχει συμβάλει στην βελτιστοποίησης και επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου που προτείνεται για εντατικά συστήματα καλλιέργειας μεσπιλιάς. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει την  εφαρμογή του αγροχημικού KELP, ενός φυσικού βιοδιεγέρτη που παράγεται από την εκχύλιση φυκιών του είδους Ecklonia maxima, το οποίο βελτίωσε την καρπόδεση και οδήγησε στην αύξηση του μεγέθους και κατ’ επέκταση της παραγωγικότητας εμπορεύσιμων καρπών, παρέχοντας τελικά ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επέκταση της ανάπτυξης της καλλιέργειας μεσπιλιάς που η καλλιέργεια της ευνοείται σε συγκεκριμένα μεσοκλίματα της Κύπρου. 

Το ερευνητικό έργο PURELOQUAT έδωσε την δυνατότητα για την διεξαγωγή για πρώτη φορά μιας λεπτομερούς αξιολόγησης σχετικά με τη συνολική επίδραση αγροχημικών/βιοδιεγερτικών ουσιών στους καρπούς μεσπιλιάς, μέσα από τον προσδιορισμό ενός εύρους ποιοτικών παραμέτρων όπως (α) ποσοστό εμπορεύσιμων καρπών (β) βάρος, (γ) χρώμα (δ) συνεκτικότητα σάρκας, (ε) περιεχόμενο σε διαλυτά στερεά συστατικά και (ζ) ογκομετρούμενη οξύτητα, επιτρέποντας παράλληλα την αξιολόγησή της μετασυλλεκτικής τους συμπεριφοράς.  Τα ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν εξαχθεί, προτίθεται να σταλούν για δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονικών επιστημών Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, μέσα από την εφαρμογή και ολοκλήρωση του έργου PURELOQUAT, η Α & Ε Στυλιανού Τεχνοχημική Λτδ έχει ενισχύσει τις δραστηριότητες της στην έρευνα και ανάπτυξη που επικεντρώνονται στην παροχή στους αγρότες προϊόντων που βοηθούν στη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των καλλιεργειών τους και ανέπτυξε σημαντικούς δεσμούς με την ερευνητική ομάδα CUT Fruit Science Group (www.fruitsciences.eu)  του Τεχνολογικού  Πανεπιστημίου Κύπρου με σκοπό να οδηγήσουν σε μελλοντικές συνεργασίες σε άλλα ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα. Ταυτόχρονα παρείχε στο προσωπικό της την ευκαιρία να αποκτήσει νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.