Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΓΕΩΣΕ) είναι σε θέση να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες και ελέγχους που καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών της σύγχρονης γεωργίας.

Υπηρεσίες

  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής βάση του προτύπου GLOBAL G.A.P. και Ασφάλειας Τροφίμων βάση των προτύπων BRC, IFS, ISO22000.
  • Σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έργα και επενδυτικά προγράμματα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε προστατευόμενες ή μη περιοχές. Αξιολόγηση εφικτότητας-βιωσιμότητας και συνολικής όχλησης του φυσικού περιβάλλοντος και των παραμέτρων αυτού.
  • Σύνταξη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (συνοδεύει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Παράρτημα) και αφορά την εξέταση εκτίμησης των επιπτώσεων ενός έργου σε περιοχές περιβάλλοντος που τελούν υπό προστασία, όπως του Δικτύου Natura 2000 (καταγραφές χλωρίδας, τύπων οικοτόπων).
  • Σύνταξη φυτοκομικών μελετών-τρισδιάστατος σχεδιασμός -συντονισμός έργων Πρασίνου και Τοπιοτέχνησης σε ευρεία κλίμακα κατασκευών και έργων.
  • Αιτήσεις Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης.
  • Διαπιστευμένοι Φορείς για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
  • Εξειδικευμένες αναλύσεις εδάφους και νερού.
  • Σύνταξη προγραμμάτων θρέψης για υδροπονικές καλλιέργειες.

Η εταιρεία ΓΕΩΣΕ είναι θυγατρική της Α&Ε ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ